Aadade Adharam Episodes 1000 -1550

Aadade Adharam Daily Serial
aadade aadharam
Aadade Adharam Daily Serial Cast:
Pallavi, Madhulika, Madhu, Rajasri, Sujatha Reddy, Sadhana, Sindhura, Lakshmi Sri, Sobha.

Previous Episodes:

Aadade Aadharam Episode 1550 (9th July 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1549 (8th July 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1548 (7th July 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1547 (5th July 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1546 (4th July 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1545 (3rd July 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1544 (2nd July 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1543 (1st July 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1542 (30th June 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1541 (28th June 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1540 (27th June 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1539 (26th June 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1538 (25th June 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1537 (24th June 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1536 (23rd June 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1535 (21st June 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1534 (20th June 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1533 (19th June 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1532 (18th June 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1531 (17th June 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1530 (16th June 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1529 (14th June 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1528 (13th June 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1527 (12th June 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1526 (11th June 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1524 (9th June 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1523 (7th June 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1522 (6th June 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1521 (5th June 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1520 (4th June 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1519 (3rd June 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1518 (2nd June 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1517 (31st May 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1516 (30th May 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1515 (29th May 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1514 (28th May 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1513 (27th May 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1512 (26th May 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1511 (24th May 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1510 (23rd May 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1509 (22nd May 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1508 (21st May 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1507 (20th May 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1506 (19th May 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1505 (17th May 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1504 (16th May 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1503 (15th May 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1502 (14th May 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1501 (13th May 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1500 (12th May 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1499 (10th May 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1498 (9th May 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1497 (8th May 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1496 (7th May 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1495 (6th May 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1494 (5th May 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1493 (3rd May 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1492 (2nd May 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1491 (1st May 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1490 (30th April 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1489 (29th April 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1488 (28th April 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1487 (26th April 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1486 (25th April 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1485 (24th April 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1484 (23rd April 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1483 (22nd April 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1482 (21st April 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1481 (19th April 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1480 (18th April 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1479 (17th April 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1478 (16th April 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1477 (15th April 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1476 (14th April 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1475 (12th April 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1474 (11th April 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1473 (10th April 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1472 (9th April 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1471 (8th April 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1470 (7th April 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1469 (5th April 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1468 (4th April 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1467 (3rd April 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1466 (2nd April 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1465 (1st April 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1464 (31st March 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1463 (29th March 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1462 (28th March 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1461 (27th March 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1460 (26th March 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1459 (25th March 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1458 (24th March 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1457 (22nd March 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1456 (21st March 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1455 (20th March 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1454 (19th March 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1453 (18th March 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1452 (17th March 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1451 (15th March 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1450 (14th March 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1449 (13th March 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1448 (12th March 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1447 (11th March 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1446 (10th March 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1445 (8th March 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1444 (7th March 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1443 (6th March 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1442 (5th March 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1441 (4th March 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1440 (3rd March 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1439 (1st March 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1438 (28th February 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1437 (27th February 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1436 (26th February 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1435 (25th February 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1434 (24th February 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1433 (22nd February 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1432 (21st February 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1431 (20th February 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1430 (19th February 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1429 (18th February 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1428 (17th February 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1427 (15th February 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1426 (14th February 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1425 (13th February 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1424 (12th February 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1423 (11th February 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1422 (10th February 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1421 (8th February 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1420 (7th February 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1419 (6th February 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1418 (5th February 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1417 (4th February 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1416 (3rd February 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1415 (1st February 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1414 (31st January 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1413 (30th January 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1412 (29th January 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1411 (28th January 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1410 (27th January 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1409 (25th January 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1408 (24th January 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1407 (23rd January 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1406 (22nd January 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1405 (21st January 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1404 (20th January 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1403 (18th January 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1402 (17th January 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1401 (16th January 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1400 (15th January 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1399 (14th January 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1398 (13th January 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1397 (11th January 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1396 (10th January 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1395 (9th January 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1394 (8th January 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1393 (7th January 2014) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1392 (6th January 2014) Monday
Aadade Aadharam Episode 1391 (4th January 2014) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1390 (3rd January 2014) Friday
Aadade Aadharam Episode 1389 (2nd January 2014) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1388 (1st January 2014) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1387 (31st December 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1386 (30th December 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1385 (28th December 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1384 (27th December 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1383 (26th December 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1382 (25th December 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1381 (24th December 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1380 (23rd December 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1379 (21st December 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1378 (20th December 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1377 (19th December 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1376 (18th December 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1375 (17th December 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1374 (16th December 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1373 (14th December 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1372 (13th December 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1371 (12th December 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1370 (11th December 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1369 (10th December 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1368 (9th December 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1367 (7th December 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1366 (6th December 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1365 (5th December 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1364 (4th December 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1363 (3rd December 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1362 (2nd December 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1361 (30th November 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1360 (29th November 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1359 (28th November 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1358 (27th November 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1357 (26th November 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1356 (25th November 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1355 (23rd November 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1354 (22nd November 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1353 (21st November 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1352 (20th November 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1351 (19th November 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1350 (18th November 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1349 (16th November 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1348 (15th November 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1347 (14th November 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1346 (13th November 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1345 (12th November 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1344 (11th November 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1343 (9th November 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1342 (8th November 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1341 (7th November 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1340 (6th November 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1339 (5th November 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1338 (4th November 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1337 (2nd November 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1336 (1st November 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1335 (31st October 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1334 (30th October 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1333 (29th October 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1332 (28th October 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1331 (26th October 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1330 (25th October 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1329 (24th October 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1328 (23rd October 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1327 (22nd October 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1326 (21st October 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1325 (19th October 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1324 (18th October 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1323 (17th October 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1322 (17th October 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1321 (15th October 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1320 (14th October 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1319 (12th October 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1318 (11th October 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1317 (10th October 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1316 (9th October 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1315 (8th October 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1314 (7th October 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1313 (5th October 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1312 (4th October 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1311 (3rd October 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1310 (2nd October 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1309 (1st October 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1308 (30th September 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1307 (28th September 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1306 (27th September 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1305 (26th September 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1304 (25th September 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1303 (24th September 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1302 (23rd September 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1301 (21st September 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1300 (20th September 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1299 (19th September 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1298 (18th September 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1297 (17th September 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1296 (16th September 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1295 (14th September 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1294 (13th September 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1293 (12th September 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1292 (11th September 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1291 (10th September 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1290 (9th September 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1289 (7th September 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1288 (6th September 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1287 (5th September 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1286 (4th September 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1285 (3rd September 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1284 (2nd September 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1283 (31st August 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1282 (30th August 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1281 (29th August 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1280 (28th August 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1279 (27th August 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1278 (26th August 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1277 (24th August 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1276 (23rd August 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1275 (22nd August 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1274 (21st August 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1273 (20th August 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1272 (19th August 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1271 (17th August 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1270 (16th August 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1269 (15th August 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1268 (14th August 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1267 (13th August 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1266 (12th August 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1265 (10th August 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1264 (9th August 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1263 (8th August 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1262 (7th August 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1261 (6th August 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1260 (5th August 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1259 (3rd August 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1258 (2nd August 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1257 (1st August 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1256 (31st July 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1255 (30th July 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1254 (29th July 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1253 (27th July 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1252 (26th July 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1251 (25th July 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1250 (24th July 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1249 (23rd July 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1248 (22nd July 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1247 (20th July 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1246 (19th July 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1245 (18th July 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1244 (17th July 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1243 (16th July 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1242 (15th July 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1241 (13th July 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1240 (12th July 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1239 (11th July 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1238 (10th July 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1237 (9th July 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1236 (8th July 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1235 (6th July 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1234 (5th July 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1233 (4th July 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1232 (3rd July 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1231 (2nd July 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1230 (2nd July 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1229 (29th June 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1228 (28th June 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1227 (27th June 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1226 (26th June 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1225 (25th June 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1224 (24th June 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1223 (22nd June 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1222 (21st June 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1221 (20th June 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1220 (19th June 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1219 (18th June 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1218 (17th June 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1216 (14th June 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1215 (13th June 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1214 (12th June 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1213 (11th June 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1212 (10th June 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1211 (8th June 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1210 (7th June 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1209 (6th June 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1208 (5th June 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1207 (4th June 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1206 (3rd June 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1205 (1st June 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1204 (31st May 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1204 (15th June 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1203 (30th May 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1202 (29th May 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1201 (28th May 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1200 (27th May 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1199 (25th May 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1198 (24th May 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1197 (23rd May 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1196 (22nd May 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1195 (21st May 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1194 (20th May 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1193 (18th May 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1192 (17th May 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1191 (16th May 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1190 (15th May 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1189 (14th May 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1188 (13th May 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1187 (11th May 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1186 (10th May 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1185 (9th May 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1184 (8th May 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1183 (7th May 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1182 (6th May 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1181 (4th May 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1180 (3rd May 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1179 (2nd May 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1178 (1st May 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1177 (30th April 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1176 (29th April 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1175 (27th April 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1174 (26th April 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1173 (25th April 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1172 (24th April 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1171 (23rd April 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1170 (22nd April 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1169 (20th April 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1168 (19th April 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1167 (18th April 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1166 (17th April 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1165 (16th April 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1164 (15th April 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1163 (13th April 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1162 (12th April 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1161 (11th April 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1160 (10th April 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1159 (9th April 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1158 (8th April 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1157 (6th April 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1156 (5th April 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1155 (4th April 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1154 (3rd April 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1153 (2nd April 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1152 (1st April 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1151 (30th March 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1150 (29th March 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1149 (28th March 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1148 (27th March 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1147 (26th March 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1146 (25th March 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1145 (23rd March 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1144 (22nd March 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1143 (21st March 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1142 (20th March 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1141 (19th March 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1140 (18th March 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1139 (16th March 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1138 (15th March 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1137 (14th March 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1136 (13th March 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1135 (12th March 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1134 (11th March 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1133 (9th March 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1132 (8th March 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1131 (7th March 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1130 (6th March 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1129 (5th March 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1128 (4th March 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1127 (2nd March 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1126 (1st March 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1125 (28th February 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1124 (27th February 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1123 (26th February 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1122 (25th February 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1121 (23rd February 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1120 (22nd February 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1119 (21st February 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1118 (20th February 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1117 (19th February 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1116 (18th February 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1115 (16th February 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1114 (15th February 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1113 (14th February 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1112 (13th February 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1111 (12th February 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1110 (11th February 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1109 (9th February 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1108 (8th February 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1107 (7th February 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1106 (6th February 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1105 (5th February 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1104 (4th February 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1103 (2nd February 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1102 (1st February 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1101 (31st January 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1100 (30th January 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1099 (29th January 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1098 (28th January 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1097 (26th January 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1096 (25th January 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1095 (24th January 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1094 (23rd January 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1093 (22nd January 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1092 (21st January 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1091 (19th January 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1090 (18th January 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1089 (17th January 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1088 (16th January 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1087 (15th January 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1086 (14th January 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1085 (12th January 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1084 (11th January 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1083 (10th January 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1082 (9th January 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1081 (8th January 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1080 (7th January 2013) Monday
Aadade Aadharam Episode 1079 (5th January 2013) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1078 (4th January 2013) Friday
Aadade Aadharam Episode 1077 (3rd January 2013) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1076 (2nd January 2013) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1075 (1st January 2013) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1074 (31st December 2012) Monday
Aadade Aadharam Episode 1073 (29th December 2012) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1072 (28th December 2012) Friday
Aadade Aadharam Episode 1071 (28th December 2012) Friday
Aadade Aadharam Episode 1070 (26th December 2012) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1069 (25th December 2012) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1068 (24th December 2012) Monday
Aadade Aadharam Episode 1067 (22nd December 2012) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1066 (21st December 2012) Friday
Aadade Aadharam Episode 1065 (20th December 2012) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1064 (19th December 2012) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1063 (18th December 2012) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1062 (17th December 2012) Monday
Aadade Aadharam Episode 1061 (15th December 2012) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1060 (14th December 2012) Friday
Aadade Aadharam Episode 1059 (13th December 2012) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1058 (12th December 2012) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1057 (11th December 2012) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1056 (10th December 2012) Monday
Aadade Aadharam Episode 1055 (8th December 2012) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1054 (7th December 2012) Friday
Aadade Aadharam Episode 1053 (6th December 2012) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1052 (5th December 2012) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1049 (1st December 2012) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1048 (30th November 2012) Friday
Aadade Aadharam Episode 1047 (29th November 2012) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1046 (28th November 2012) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1045 (27th November 2012) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1044 (26th November 2012) Monday
Aadade Aadharam Episode 1043 (24th November 2012) Saturday
Aadade Aadharam Episode 1042 (23rd November 2012) Friday
Aadade Aadharam Episode 1041 (22nd November 2012) Thursday
Aadade Aadharam Episode 1040 (21st November 2012) Wednesday
Aadade Aadharam Episode 1039 (20th November 2012) Tuesday
Aadade Aadharam Episode 1038 (20th November 2012) Tuesday
Aadade Adharam Plot:

This is the story of Amrita, a lawyer by profession, who moves ahead in her life in spite of insurmountable problems. Her indefatigable courage enables her to fight with the criminals like Vikas.

Aadade Adharam is a Most Popular Telugu serial telecasted on ETV at 2:30 PM from Monday – Friday.

 

By on