Sasirekha Parinayam Episode 319 (27th Mar 2015)

Sasirekha Parinayam Daily Serial
Sasirekha Parinayam Serial Online
Sasirekha Parinayam Daily Serial Cast:
Priya, Meghana, Pratap, Dubbing Janaki, J.L.Srinivas, Rajyalakshmi, Niharika, Maheshwari, Janaki,etc
Today’s Episode:
Shashirekha Parinayam Episode 319 (27th March 2015) Friday
Previous Episodes:
 Shashirekha Parinayam Episode 318 (26th March 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 317 (25th March 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 316 (24th March 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 315 (23rd March 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 314 (20th March 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 313 (19th March 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 312 (18th March 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 311 (17th March 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 310 (16th March 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 309 (13th March 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 308 (12th March 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 307 (11th March 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 306 (10th March 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 305 (9th March 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 304 (6th March 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 303 (5th March 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 302 (4th March 2015) Wenesday

Shashirekha Parinayam Episode 301 (3rd March 2015) Tuesday

Shashirekha Parinayam Episode 300 (2nd March 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 299 (27th February 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 298 (26th February 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 297 (25th February 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 296 (24th February 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 295 (23rd February 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 294 (20th February 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 293 (19th February 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 292 (18th February 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 291 (16th February 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 290 (16th February 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 289 (13th February 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 288 (12th February 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 287 (11th February 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 285 (9th February 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 284 (6th February 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 283 (5th February 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 282 (4th February 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 281 (3rd February 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 280 (2nd February 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 279 (30th January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 279 (30th January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 278 (29th January 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 277 (28th January 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 276 (27th January 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 275 (26th January 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 274 (23rd January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 273 (22nd January 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 272 (21st January 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 271 (20th January 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 270 (19th January 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 269 (16th January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 268 (15th January 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 267 (14th January 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 266 (13th January 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 265 (12th January 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 264 (9th January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 263 (8th January 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 262 (7th January 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 261 (6th January 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 260 (5th January 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 259 (2nd January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 258 (1st January 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 257 (31st December 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 256 (30th December 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 255 (29th December 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 254 (26th December 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 253 (25th December 2014) Thursday
 Shashirekha Parinayam Episode 252 (24th December 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 251 (23rd December 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 250 (22nd December 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 249 (19th December 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 248 (18th December 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 247 (17th December 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 246 (16th December 2014) Tuesday
 Shashirekha Parinayam Episode 245 (15th December 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 244 (12th December 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 243 (11th December 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 242 (10th December 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 241 (9th December 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 240 (8th December 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 239 (5th December 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 238 (4th December 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 237 (3rd December 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 236 (2nd December 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 235 (1st December 2014) Monday
 Shashirekha Parinayam Episode 234 (28th November 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 233 (27th November 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 232 (26th November 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 231 (25th November 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 230 (24th November 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 229 (21st November 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 228 (20th November 2014) Thursday
 Shashirekha Parinayam Episode 227 (19th November 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 226 (18th November 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 225 (17th November 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 224 (14th November 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 223 (13th November 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 222 (12th November 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 221 (11th November 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 220 (10th November 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 219 (7th November 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 218 (6th November 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 217 (5th November 2014) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 216 (4th November 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 215 (3rd November 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 214 (31st October 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 213 (30th October 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 212 (29th October 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 211 (28th October 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 210 (27th October 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 209 (24th October 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 208 (23rdOctober 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 207 (22nd October 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 206 (21st October 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 205 (20th October 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 204 (17th October 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 203 (16th October 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 202 (15th October 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 201 (14th October 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 200 (13th October 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 199 (10th October 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 198 (9th October 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 197 (8th October 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 196 (7th October 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 195 (4th October 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 194 (3rd October 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 193 (2nd October 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 192 (1st October 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 191 (30th September 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 190 (27th September 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 189 (26th September 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 188 (25th September 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 187 (24th September 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 186 (23rd September 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 185 (20th September 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 184 (19th September 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 183 (18th September 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 182 (17th September 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 181 (16th September 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 180 (13th September 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 179 (12th September 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 178 (11th September 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 177 (9th September 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 176 (8th September 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 175 (5th September 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 174 (4th September 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 174 (5th September 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 173 (4th September 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 172 (3rd September 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 171 (2nd September 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 170 (30th August 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 169 (30th August 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 168 (30th August 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 167 (26th August 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 166 (26th August 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 165 (23rd August 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 164 (22nd August 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 163 (22nd August 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 162 (20th August 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 161 (20th August 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 160 (18th August 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 159 (16th August 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 158 (14th August 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 157 (13th August 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 156 (12th August 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 155 (11th August 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 154 (8th August 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 153 (7th August 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 152 (6th August 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 151 (5th August 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 150 (4th August 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 149 (1st August 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 148 (1st August 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 147 (30th July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 146 (30th July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 145 (28th July 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 144 (25th July 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 143 (24th July 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 142 (23rd July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 141 (22nd July 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 140 (21st July 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 139 (18th July 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 138 (17th July 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 137 (16th July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 136 (15th July 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 135 (14th July 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 134 (11th July 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 133 (10th July 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 132 (9th July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 131 (8th July 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 130 (7th July 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 129 (4th July 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 128 (3rd July 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 127 (2nd July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 126 (1st July 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 125 (29th June 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 124 (27th June 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 123 (26th June 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 122 (25th June 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 121 (24th June 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 120 (22nd June 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 119 (20th June 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 118 (19th June 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 117 (18th June 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 116 (17th June 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 115 (16th June 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 113 (12th June 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 112 (11th June 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 111 (10th June 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 110 (8th June 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 109 (6th June 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 108 (5th June 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 107 (4th June 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 106 (3rd June 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 105 (30th May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 104 (30th May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 103 (29th May 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 102 (28th May 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 101 (27th May 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 100 (26th May 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 99 (23rd May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 98 (22nd May 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 97 (21st May 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 96 (20th May 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 95 (17th May 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 94 (16th May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 93 (15th May 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 92 (14th May 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 91 (13th May 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 90 (9th May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 89 (9th May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 88 (8th May 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 87 (7th May 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 86 (6th May 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 85 (2nd May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 84 (2nd May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 83 (2nd May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 82 (30th April 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 81 (29th April 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 80 (26th April 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 79 (25th April 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 78 (24th April 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 77 (23rd April 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 76 (22nd April 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 75 (19th April 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 74 (19th April 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 73 (17th April 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 72 (16th April 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 71 (15th April 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 70 (12th April 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 69 (11th April 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 68 (10th April 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 67 (9th April 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 66 (8th April 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 65 (6th April 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 64 (4th April 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 63 (3rd April 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 62 (2nd April 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 61 (1st April 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 60 (31st March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 59 (28th March 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 58 (27th March 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 57 (26th March 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 56 (25th March 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 55 (24th March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 54 (21st March 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 53 (20th March 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 52 (19th March 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 51 (18th March 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 50 (17th March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 49 (14th March 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 48 (13th March 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 47 (12th March 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 46 (11th March 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 45 (10th March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 44 (7th March 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 43 (5th March 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 42 (5th March 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 41 (3rd March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 40 (3rd March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 39 (28th February 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 38 (27th February 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 37 (25th February 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 36 (24th February 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 35 (23rd February 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 34 (21st February 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 33 (20th February 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 32 (19th February 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 31 (18th February 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 30 (16th February 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 29 (13th February 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 28 (12th February 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 27 (11th February 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 26 (10th February 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 25 (11th February 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 24 (7th February 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 23 (6th February 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 22 (5th February 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 21 (3rd February 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 20 (3rd February 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 19 (31st January 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 18 (30th January 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 17 (29th January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 16 (27th January 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 15 (27th January 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 14 (24th January 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 13 (23rd January 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 12 (22nd January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 11 (20th January 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 10 (20th January 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 9 (17th January 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 8 (15th January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 7 (15th January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 6 (14th January 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 5 (11th January 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 4 (10th January 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 3 (8th January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 2 (8th January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 1 (8th January 2014) Wednesday
Sasirekha Parinayam Plot:

Shashirekha Parinayam Is A telugu serial Taglined as Rendu Gundella Chappudu ( Sound Of Two Hearts ). It’s a story of how a man finds his bride that he always dreams of. This serial is produced under the banner of Annapurna Studios.

Sasirekha Parinayam is a Most Popular Telugu serial telecasted on Maa TV at 8:30 PM from Monday – Friday.

 

Maa TV Serials

Sasirekha Parinayam

Telugu serials