Sasirekha Parinayam Episode – 789 (16th Dec 2016)

Sasirekha Parinayam Daily Serial
Sasirekha Parinayam Serial Online
Sasirekha Parinayam Daily Serial Cast:
Priya, Meghana, Pratap, Dubbing Janaki, J.L.Srinivas, Rajyalakshmi, Niharika, Maheshwari, Janaki,etc
Today’s Episode:
Sasirekha Parinayam Episode 789 (16th December 2016) Friday
Previous Episodes:
Sasirekha Parinayam Episode 788 (15th December 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 787 (14th December 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 786 (13th December 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 785 (12th December 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 784 (10th December 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 783 (9th December 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 782 (8th December 2016) Thusday
Sasirekha Parinayam Episode 781 (7th December 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 780 (6th December 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 779 (5th December 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 778 (3rd December 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 777 (2nd December 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 776 (1st December 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 775 (30th November 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 774 (29th November 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 773 (28th November 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 772 (26th November 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 771 (25th November 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 770 (24th November 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 769 (23rd November 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 768 (22nd November 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 767 (21st November 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 766 (19th November 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 765 (18th November 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 764 (17th November 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 763 (16th November 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 762 (15th November 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 761 (14th November 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 760 (12th November 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 759 (11th November 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 758 (10th November 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 757 (9th November 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 756 (8th November 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 755 (7th November 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 754 (5th November 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 753 (4th November 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 752 (3rd November 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 751 (2nd November 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 750 (1st November 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 749 (31st October 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 748 (29th October 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 747 (28th October 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 746 (27th October 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 745 (26th October 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 744 (25th October 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 743 (24th October 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 742 (22nd October 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 741 (21st October 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 740 (20th October 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 739 (19th October 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 738 (18th October 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 737 (17th October 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 736 (15th October 2016) Saturday
 Sasirekha Parinayam Episode 735 (14th October 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 734 (13th October 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 733 (12th October 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 732 (11th October 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 731 (10th October 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 730 (8th October 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 729 (7th October 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 728 (6th October 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 727 (5th October 2016) Wednesday
 Sasirekha Parinayam Episode 726 (4th October 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 725 (3rd October 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 724 (1st October 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 723 (30th September 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 722 (29th September 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 721 (28th September 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 720 (27th September 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 719 (26th September 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 718 (24th September 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 717 (23rd September 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 716 (22nd September 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 715 (21st September 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 714 (20th September 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 713 (19th September 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 712 (17th September 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 711 (16th September 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 710 (15th September 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 709 (14th September 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 708 (13th September 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 707 (12th September 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 706 (10th September 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 705 (9th September 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 704 (8th September 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 703 (7th September 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 702 (6th September 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 701 (5th September 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 700 (3rd September 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 699 (2nd September 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 698 (1st September 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 697 (31st August 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 696 (30th August 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 695 (29th August 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 694 (27th August 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 693 (26th August 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 692 (25th August 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 691 (24th August 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 690 (23rd August 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 689 (22nd August 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 688 (20th August 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 687 (19th August 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 686 (18th August 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 685 (17th August 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 684 (16th August 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 683 (15th August 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 682 (13th August 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 681 (12th August 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 680 (11th August 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 679 (10th August 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 678 (9th August 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 677 (8th August 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 676 (6th August 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 675 (5th August 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 674 (4th August 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 673 (3rd August 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 672 (2nd August 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 671 (1st August 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 670 (30th July 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 669 (29th July 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 668 (28th July 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 667 (27th July 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 666 (26th July 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 665 (25th July 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 664 (22nd July 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 663 (21st July 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 662 (20th July 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 661 (19th July 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 660 (18th July 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 659 (16th July 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 658 (15th July 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 657 (14th July 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 656 (13th July 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 655 (12th July 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 654 (11th July 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 653 (9th July 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 652 (8th July 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 651 (7th July 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 650 (6th July 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 649 (5th July 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 648 (4th July 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 647 (2nd July 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 646 (1st July 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 645 (30th June 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 644 (29th June 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 643 (28th June 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 642 (27th June 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 641 (24th June 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 640 (23rd June 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 639 (22nd June 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 638 (21st June 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 637 (20th June 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 636 (18th June 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 635 (17th June 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 634 (16th June 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 633 (15th June 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 632 (14th June 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 631 (13th June 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 630 (11th June 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 629 (10th June 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 628 (9th June 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 627 (8th June 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 626 (7th June 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 625 (6th June 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 624 (4th June 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 623 (3rd June 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 622 (2nd June 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 621 (1st June 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 620 (31st May 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 619 (30th May 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 618 (28th May 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 617 (27th May 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 616 (26th May 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 615 (25th May 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 614 (24th May 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 613 (23rd May 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 612 (20th May 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 611 (19th May 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 610 (18th May 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 609 (17th May 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 608 (16th May 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 607 (13th May 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 606 (12th May 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 605 (11th May 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 604 (10th May 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 603 (9th May 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 602 (6th May 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 601 (5th May 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 600 (4th May 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 599 (3rd May 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 598 (2nd May 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 597 (29th April 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 596 (28th April 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 595 (27th April 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 594 (26th April 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 593 (25th April 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 592 (22nd April 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 591 (21st April 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 590 (20th April 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 589 (19th April 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 588 (18th April 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 587 (15th April 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 586 (14th April 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 585 (13th April 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 584 (12th April 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 583 (11th April 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 582 (9th April 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 581 (8th April 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 580 (7th April 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 579 (6th April 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 578 (5th April 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 577 (2nd April 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 576 (1st April 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 575 (31st March 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 574 (30th March 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 573 (29th March 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 572 (26th March 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 571 (25th March 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 570 (24th March 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 569 (23rd March 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 568 (22nd March 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 567 (19th March 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 566 (18th March 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 565 (17th March 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 564 (16th March 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 563 (15th March 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 562 (12th March 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 561 (11th March 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 560 (10th March 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 559 (9th March 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 558 (8th March 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 557 (5th March 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 556 (4th March 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 555 (3rd March 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 554 (2nd March 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 553 (1st March 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 552 (27th February 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 551 (26th February 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 550 (25th February 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 549 (23rd February 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 548 (22nd February 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 547 (20th February 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 546 (19th February 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 545 (18th February 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 544 (17th February 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 543 (16th February 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 542 (13th February 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 541 (12th February 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 540 (11th February 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 539 (10th February 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 538 (9th February 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 537 (6th February 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 536 (5th February 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 535 (4th February 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 534 (3rd February 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 533 (2nd February 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 532 (30th January 2016) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 531 (29th January 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 530 (28th January 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 529 (27th January 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 528 (26th January 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 527 (25th January 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 526 (22nd January 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 525 (21st January 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 524 (20th January 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 523 (19th January 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 522 (14th January 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 521 (13th January 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 520 (12th January 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 519 (11th January 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 518 (7th January 2016) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 517 (6th January 2016) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 516 (5th January 2016) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 515 (4th January 2016) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 514 (1st January 2016) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 513 (31st December 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 512 (30th December 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 511 (29th December 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 510 (25th December 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 509 (24th December 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 508 (23rd December 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 507 (22nd December 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 506 (18th December 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 505 (17th December 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 504 (16th December 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 503 (15th December 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 502 (11th December 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 501 (10th December 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 500 (9th December 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 499 (8th December 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 498 (4th December 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 497 (3rd December 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 496 (2nd December 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 495 (1st December 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 494 (27th November 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 493 (26th November 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 492 (25th November 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 491 (24th November 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 490 (21st November 2015) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 489 (20th November 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 488 (19th November 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 487 (18th November 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 486 (17th November 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 485 (14th November 2015) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 484 (13th November 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 483 (12th November 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 482 (11th November 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 481 (10th November 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 480 (9th November 2015) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 479 (6th November 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 478 (5th November 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 477 (4th November 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 476 (3rd November 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 475 (2nd November 2015) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 474 (30th October 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 473 (29th October 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 472 (28th October 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 471 (27th October 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 470 (26th October 2015) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 469 (23rd October 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 468 (22nd October 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 467 (21st October 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 466 (20th October 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 465 (19th October 2015) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 464 (16th October 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 463 (15th October 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 462 (14th October 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 460 (10th October 2015) Saturday
Sasirekha Parinayam Episode 459 (9th October 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 458 (8th October 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 457 (7th October 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 456 (6th October 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 455 (5th October 2015) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 454 (2nd October 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 453 (1st October 2015) Thursday
Sasirekha Parinayam Episode 452 (30th September 2015) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 451 (29th September 2015) Tuesday
Sasirekha Parinayam Episode 450 (28th September 2015) Monday
Sasirekha Parinayam Episode 449 (25th September 2015) Friday
Sasirekha Parinayam Episode 448 (24th September 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 446 (22nd September 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 445 (21st September 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 443 (18th September 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 442 (16th September 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 441 (15th September 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 440 (14th September 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 439 (11th September 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 438 (10th September 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 437 (9th September 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 436 (8th September 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 435 (7th September 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 434 (4th September 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 433 (3rd September 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 432 (2nd September 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 431 (1st September 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 430 (31st August 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 429 (28th August 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 428 (27th August 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 427 (26th August 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 426 (25th August 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 425 (24th August 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 424 (21st August 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 423 (20th August 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 422 (19th August 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 421 (18th August 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 420 (17th August 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 419 (14th August 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 418 (13th August 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 417 (12th August 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 416 (11th August 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 415 (10th August 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 414 (7th August 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 413 (6th August 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 412 (5th August 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 411 (4th August 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 410 (3rd August 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 409 (31st July 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 408 (30th July 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 407 (29th July 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 406 (28th July 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 405 (27th July 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 404 (24th July 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 403 (23rd July 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 402 (22nd July 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 401 (21st July 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 400 (20th July 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 399 (17th July 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 398 (16th July 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 397 (15th July 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 396 (14th July 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 395 (13th July 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 394 (10th July 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 393 (9th July 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 392 (8th July 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 391 (7th July 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 389 (6th July 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 388 (2nd July 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 387 (1st July 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 386 (30th June 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 385 (29th June 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 383 (25th June 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 382 (24th June 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 381 (23rd June 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 380 (22nd June 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 378 (18th June 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 377 (17th June 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 376 (16th June 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 375 (15th June 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 374 (12th June 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 373 (11th June 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 372 (10th June 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 371 (9th June 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 370 (8th June 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 369 (5th June 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 368 (4th June 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 366 (3rd June 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 365 (1st June 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 364 (29th May 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 363 (28th May 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 362 (27th May 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 361 (26th May 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 360 (25th May 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 359 (22nd May 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 358 (21st May 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 357 (20th May 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 355 (18th May 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 354 (15th May 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 353 (14th May 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 352 (13th May 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 351 (12th May 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 350 (11th May 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 349 (11th May 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 348 (7th May 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 347 (6th May 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 346 (5th May 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 345 (4th May 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 344 (1st May 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 343 (30th April 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 342 (29th April 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 341 (28th April 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 340 (27th April 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 339 (24th April 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 338 (23rd April 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 337 (22nd April 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 336 (21st April 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 335 (20th April 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 334 (17th April 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 333 (16th April 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 332 (15th April 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 331 (14th April 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 330 (13th April 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 329 (10th April 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 328 (9th April 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 327 (8th April 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 326 (7th April 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 325 (6th April 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 324 (3rd April 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 323 (2nd April 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 322 (1st April 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 321 (31st March 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 320 (30th March 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 319 (27th March 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 318 (26th March 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 317 (25th March 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 316 (24th March 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 315 (23rd March 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 314 (20th March 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 313 (19th March 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 312 (18th March 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 311 (17th March 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 310 (16th March 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 309 (13th March 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 308 (12th March 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 307 (11th March 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 306 (10th March 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 305 (9th March 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 304 (6th March 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 303 (5th March 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 302 (4th March 2015) Wenesday

Shashirekha Parinayam Episode 301 (3rd March 2015) Tuesday

Shashirekha Parinayam Episode 300 (2nd March 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 299 (27th February 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 298 (26th February 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 297 (25th February 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 296 (24th February 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 295 (23rd February 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 294 (20th February 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 293 (19th February 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 292 (18th February 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 291 (16th February 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 290 (16th February 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 289 (13th February 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 288 (12th February 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 287 (11th February 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 285 (9th February 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 284 (6th February 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 283 (5th February 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 282 (4th February 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 281 (3rd February 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 280 (2nd February 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 279 (30th January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 279 (30th January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 278 (29th January 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 277 (28th January 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 276 (27th January 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 275 (26th January 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 274 (23rd January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 273 (22nd January 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 272 (21st January 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 271 (20th January 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 270 (19th January 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 269 (16th January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 268 (15th January 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 267 (14th January 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 266 (13th January 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 265 (12th January 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 264 (9th January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 263 (8th January 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 262 (7th January 2015) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 261 (6th January 2015) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 260 (5th January 2015) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 259 (2nd January 2015) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 258 (1st January 2015) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 257 (31st December 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 256 (30th December 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 255 (29th December 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 254 (26th December 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 253 (25th December 2014) Thursday
 Shashirekha Parinayam Episode 252 (24th December 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 251 (23rd December 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 250 (22nd December 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 249 (19th December 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 248 (18th December 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 247 (17th December 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 246 (16th December 2014) Tuesday
 Shashirekha Parinayam Episode 245 (15th December 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 244 (12th December 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 243 (11th December 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 242 (10th December 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 241 (9th December 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 240 (8th December 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 239 (5th December 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 238 (4th December 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 237 (3rd December 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 236 (2nd December 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 235 (1st December 2014) Monday
 Shashirekha Parinayam Episode 234 (28th November 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 233 (27th November 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 232 (26th November 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 231 (25th November 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 230 (24th November 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 229 (21st November 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 228 (20th November 2014) Thursday
 Shashirekha Parinayam Episode 227 (19th November 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 226 (18th November 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 225 (17th November 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 224 (14th November 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 223 (13th November 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 222 (12th November 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 221 (11th November 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 220 (10th November 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 219 (7th November 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 218 (6th November 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 217 (5th November 2014) Wednesday
Sasirekha Parinayam Episode 216 (4th November 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 215 (3rd November 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 214 (31st October 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 213 (30th October 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 212 (29th October 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 211 (28th October 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 210 (27th October 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 209 (24th October 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 208 (23rdOctober 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 207 (22nd October 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 206 (21st October 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 205 (20th October 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 204 (17th October 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 203 (16th October 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 202 (15th October 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 201 (14th October 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 200 (13th October 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 199 (10th October 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 198 (9th October 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 197 (8th October 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 196 (7th October 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 195 (4th October 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 194 (3rd October 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 193 (2nd October 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 192 (1st October 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 191 (30th September 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 190 (27th September 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 189 (26th September 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 188 (25th September 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 187 (24th September 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 186 (23rd September 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 185 (20th September 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 184 (19th September 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 183 (18th September 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 182 (17th September 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 181 (16th September 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 180 (13th September 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 179 (12th September 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 178 (11th September 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 177 (9th September 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 176 (8th September 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 175 (5th September 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 174 (4th September 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 174 (5th September 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 173 (4th September 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 172 (3rd September 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 171 (2nd September 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 170 (30th August 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 169 (30th August 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 168 (30th August 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 167 (26th August 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 166 (26th August 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 165 (23rd August 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 164 (22nd August 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 163 (22nd August 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 162 (20th August 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 161 (20th August 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 160 (18th August 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 159 (16th August 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 158 (14th August 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 157 (13th August 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 156 (12th August 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 155 (11th August 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 154 (8th August 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 153 (7th August 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 152 (6th August 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 151 (5th August 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 150 (4th August 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 149 (1st August 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 148 (1st August 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 147 (30th July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 146 (30th July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 145 (28th July 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 144 (25th July 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 143 (24th July 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 142 (23rd July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 141 (22nd July 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 140 (21st July 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 139 (18th July 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 138 (17th July 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 137 (16th July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 136 (15th July 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 135 (14th July 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 134 (11th July 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 133 (10th July 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 132 (9th July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 131 (8th July 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 130 (7th July 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 129 (4th July 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 128 (3rd July 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 127 (2nd July 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 126 (1st July 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 125 (29th June 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 124 (27th June 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 123 (26th June 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 122 (25th June 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 121 (24th June 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 120 (22nd June 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 119 (20th June 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 118 (19th June 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 117 (18th June 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 116 (17th June 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 115 (16th June 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 113 (12th June 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 112 (11th June 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 111 (10th June 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 110 (8th June 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 109 (6th June 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 108 (5th June 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 107 (4th June 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 106 (3rd June 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 105 (30th May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 104 (30th May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 103 (29th May 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 102 (28th May 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 101 (27th May 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 100 (26th May 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 99 (23rd May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 98 (22nd May 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 97 (21st May 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 96 (20th May 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 95 (17th May 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 94 (16th May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 93 (15th May 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 92 (14th May 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 91 (13th May 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 90 (9th May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 89 (9th May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 88 (8th May 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 87 (7th May 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 86 (6th May 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 85 (2nd May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 84 (2nd May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 83 (2nd May 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 82 (30th April 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 81 (29th April 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 80 (26th April 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 79 (25th April 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 78 (24th April 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 77 (23rd April 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 76 (22nd April 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 75 (19th April 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 74 (19th April 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 73 (17th April 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 72 (16th April 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 71 (15th April 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 70 (12th April 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 69 (11th April 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 68 (10th April 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 67 (9th April 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 66 (8th April 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 65 (6th April 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 64 (4th April 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 63 (3rd April 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 62 (2nd April 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 61 (1st April 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 60 (31st March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 59 (28th March 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 58 (27th March 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 57 (26th March 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 56 (25th March 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 55 (24th March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 54 (21st March 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 53 (20th March 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 52 (19th March 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 51 (18th March 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 50 (17th March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 49 (14th March 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 48 (13th March 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 47 (12th March 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 46 (11th March 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 45 (10th March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 44 (7th March 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 43 (5th March 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 42 (5th March 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 41 (3rd March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 40 (3rd March 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 39 (28th February 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 38 (27th February 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 37 (25th February 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 36 (24th February 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 35 (23rd February 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 34 (21st February 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 33 (20th February 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 32 (19th February 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 31 (18th February 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 30 (16th February 2014) Sunday
Shashirekha Parinayam Episode 29 (13th February 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 28 (12th February 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 27 (11th February 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 26 (10th February 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 25 (11th February 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 24 (7th February 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 23 (6th February 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 22 (5th February 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 21 (3rd February 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 20 (3rd February 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 19 (31st January 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 18 (30th January 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 17 (29th January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 16 (27th January 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 15 (27th January 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 14 (24th January 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 13 (23rd January 2014) Thursday
Shashirekha Parinayam Episode 12 (22nd January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 11 (20th January 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 10 (20th January 2014) Monday
Shashirekha Parinayam Episode 9 (17th January 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 8 (15th January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 7 (15th January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 6 (14th January 2014) Tuesday
Shashirekha Parinayam Episode 5 (11th January 2014) Saturday
Shashirekha Parinayam Episode 4 (10th January 2014) Friday
Shashirekha Parinayam Episode 3 (8th January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 2 (8th January 2014) Wednesday
Shashirekha Parinayam Episode 1 (8th January 2014) Wednesday
Sasirekha Parinayam Plot:

Shashirekha Parinayam Is A telugu serial Taglined as Rendu Gundella Chappudu ( Sound Of Two Hearts ). It’s a story of how a man finds his bride that he always dreams of. This serial is produced under the banner of Annapurna Studios.

Sasirekha Parinayam is a Most Popular Telugu serial telecasted on Maa TV at 8:30 PM from Monday – Friday.

 

 

 

By on